دومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 18 اسفندماه با حضور اعضای محترم هیات رییسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فارابی برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است


اولین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 8 دیماه با حضور اعضای محترم هیات رییسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فارابی برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است