دانلود مجموعه مقالات سلسله نشس‍ت های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیرچهارمین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چهارمین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 13 تیر ماه با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فجر برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است


سومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 20 اردیبهشت ماه با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فجر برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است


دومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 18 اسفندماه با حضور اعضای محترم هیات رییسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فارابی برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است


اولین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 8 دیماه با حضور اعضای محترم هیات رییسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فارابی برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است