اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1397كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » امیرحسین بهشتی قادری رتبه 2 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » ایمان مسروری رتبه 3 در رشته مهندسی برق

 • » علیرضا مردانه رتبه 3 در رشته مهندسی صنایع

 • » مهسا معیاری رتبه 4 در رشته مهندسی صنایع

 • » اسماعیل نادری بنی رتبه 4 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » صادق محمدی حسین آبادی رتبه 5 در رشته مهندسی برق

 • » پویا کریمیان دهقی رتبه 5 در رشته مهندسی صنایع

 • » پویا مبارکی رتبه 6 در رشته مهندسی برق

 • » وحید شاهوردی رتبه 6 در رشته ریاضی

 • » امیرمحمد کریمی رتبه 7 در رشته مهندسی برق

 • » ابوالفضل چمن مطلق رتبه 8 در رشته فیزیک

 • » فاطمه ارفعی زرندی رتبه 8 در رشته ریاضی

 • » امیرمحمد اوحدی رتبه 9 در رشته ریاضی

 • » سیدامیرحسین سجادی رتبه 9 در رشته مهندسی مواد و متالورژی

 • » محمدحسین حاجی ملا علی ترک رتبه 9 در رشته مهندسی مکانیک

 • » علیرضا آزادنیا رتبه 13 در رشته مهندسی صنایع

 • » امیرحسین عسگری رتبه 13 در رشته مهندسی عمران

 • » محسن فخارزاده رتبه 14 در رشته مهندسی شیمی

 • » سبا امین الرعایا رتبه 15 در رشته فیزیک

 • » امید کارگر نوین رتبه 15 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » سید عماد رضائی طالشی رتبه 16 در رشته مهندسی مکانیک

 • » علی شهبازی ایلخچی رتبه 28 در رشته مهندسی عمران

 • » فرید صفی صمغ آبادی رتبه 28 در رشته مهندسی عمران

 • » سارا گلباباپور رتبه 30 در رشته مهندسی عمران

 • » محمدرضا شیراز وطن رتبه 35 در رشته مهندسی شیمی

 • » یاسمن داوری کیا رتبه 40 در رشته مهندسی شیمی

 • » رکسانا ثقفیان رتبه 43 در رشته مهندسی شیمی

 • » زهرا احمدیان رتبه 44 در رشته مهندسی شیمی