اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1395كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » علی ارجمندی نژاد رتبه 1 در رشته مهندسی برق

 • » محمد رفیعی جوزم رتبه 1 در رشته مهندسی مکانیک

 • » نسترن مرادزاده رتبه 1 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » مهدی شمسی رتبه 2 در رشته مهندسی برق

 • » مهیار حسنی رتبه 3 در رشته ریاضی

 • » مصطفی رمضانی ورزنه رتبه 4 در رشته مهندسی برق

 • » نیما سرمدی رتبه 5 در رشته مهندسی عمران

 • » سیمین فر سماکوش رتبه 6 در رشته مهندسی برق

 • » مهدیس فرشی تقوی رتبه 6 در رشته مهندسی شیمی

 • » هادی مکاری زاده رتبه 7 در رشته مهندسی شیمی

 • » حجت کاوه رتبه 9 در رشته مهندسی مکانیک

 • » رضا محققی رتبه 10 در رشته مهندسی مکانیک

 • » علی اسد تبادکان رتبه 10 در رشته مهندسی عمران

 • » پرهام الوانی رتبه 10 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » ماهان موذنی رتبه 12 در رشته ریاضی

 • » امین نیک روش راوری رتبه 16 در رشته مهندسی مکانیک

 • » علیرضا محمدزاده رتبه 17 در رشته مهندسی مکانیک

 • » سجاد مزرعه خطیری رتبه 17 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » علی مرتضوی رتبه 19 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » پیام مهدی پور آراسته رتبه 20 در رشته مهندسی برق

 • » سبا امین الرعایا رتبه 23 در رشته فیزیک

 • » افشین چمی رتبه 23 در رشته مهندسی مکانیک

 • » شهاب رحیمی ملکشان رتبه 24 در رشته مهندسی عمران

 • » ملیکا فرزام رتبه 25 در رشته مهندسی شیمی

 • » میلاد نوری تاجی بیوک رتبه 34 در رشته مهندسی مکانیک