اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1394كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » محمد طالبی کلاله رتبه 2 در رشته مهندسی عمران

 • » بنیامین قوجق رتبه 2 در رشته مهندسی برق

 • » محمد یعقوبی رتبه 3 در رشته مهندسی مکانیک

 • » محمد رضا مافی رتبه 3 در رشته علوم اقتصادی

 • » سید محسن میرزایی دورکی رتبه 4 در رشته مهندسی شیمی

 • » صالح غلام زاده رتبه 6 در رشته مهندسی عمران

 • » شیرین حاجی زاده امین شیرازی رتبه 7 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » وحید رجبی کندلجی رتبه 8 در رشته مهندسی مکانیک

 • » سعید یوسفی رتبه 10 در رشته مهندسی عمران

 • » سید علیرضا ملک رتبه 10 در رشته مهندسی شیمی

 • » احمد اسدی رتبه 12 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » یوسف نیک روش کازرونی رتبه 13 در رشته مهندسی عمران

 • » محمد سیفی رتبه 13 در رشته مهندسی مکانیک

 • » امیر حسین آقا سید میرزا بزرگ رتبه 14 در رشته مهندسی مکانیک

 • » رویا برزگر رتبه 15 در رشته مهندسی شیمی

 • » مرتضی سالارکیا رتبه 19 در رشته مهندسی مکانیک

 • » امیرمحمد ده پرور رتبه 19 در رشته مهندسی شیمی

 • » محمد خوش جهان رتبه 21 در رشته مهندسی برق

 • » متین مقصودی رتبه 21 در رشته مهندسی شیمی

 • » علی بمانی شریف آباد رتبه 26 در رشته مهندسی برق

 • » مجید محبی فر رتبه 26 در رشته مهندسی شیمی