اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1386كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » احمد دیبایی رتبه 7 در رشته مهندسی عمران

  • » کاوه قاسملو رتبه 11 در رشته ریاضی

  • » هما حامدی رتبه 16 در رشته مهندسی شیمی

  • » محسن ملا حاجی آقایی رتبه 17 در رشته ریاضی

  • » مسعود رهایی فرد رتبه 20 در رشته مهندسی مکانیک

  • » آرامه عيوضيان رتبه 22 در رشته مهندسی مکانیک