اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1385كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » ابوالفضل اسنقی رتبه 1 در رشته مهندسی مکانیک