اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1384كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » سجاد لکزیان رتبه 2 در رشته ریاضی