اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1383كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » حمیده وثوق پور یزدی رتبه 1 در رشته مهندسی کامپیوتر

  • » مسعود شیری رتبه 2 در رشته مهندسی مکانیک

  • » محسن قیصریه های نجف آبادی رتبه 3 در رشته مهندسی مکانیک