اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1382كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » مهدی گل پرور روزبهانی رتبه 3 در رشته مهندسی برق