اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1381كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » مهدی دستفان رتبه 1 در رشته مهندسی عمران

  • » هومن صفایی رتبه 2 در رشته فیزیک