اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1379كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » حمید نادران طحان رتبه 3 در رشته مهندسی مکانیک