اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1378كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » امید امیری رتبه 3 در رشته مهندسی عمران