اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1375كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » رضا کیهانی رتبه 1 در رشته مهندسی عمران