اطلاعات آماری گروه آموزشي زبان خارجي

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   8
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  0
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  0
 •        کارشناسی:  0

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  5
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   0


ورود به وب سایت گروه آموزشي زبان خارجي

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   0
 • » مقالات معتبر خارجی :  0
 • » مقالات ISI :  1
 • » مقالات علمی ترویجی:  0
 • » مقالات کنفرانس ها :   0
 • » اختراعات :   0
 • » طرح های پژوهشی :   1
 • » کتابها:    0
 • » قراردادها :   0