اطلاعات آماری پرديس بين الملل

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   1
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  0
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  673
 •        کارشناسی:  22

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  0
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   193


ورود به وب سایت پرديس بين الملل

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   4
 • » مقالات معتبر خارجی :  7
 • » مقالات ISI :  3
 • » مقالات علمی ترویجی:  0
 • » مقالات کنفرانس ها :   0
 • » اختراعات :   0
 • » طرح های پژوهشی :   0
 • » کتابها:    0
 • » قراردادها :   0