اطلاعات آماری دانشکده مهندسي دريا

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   20
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  108
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  637
 •        کارشناسی:  1696

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  87
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   102






ورود به وب سایت دانشکده مهندسي دريا

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   124
 • » مقالات معتبر خارجی :  96
 • » مقالات ISI :  302
 • » مقالات علمی ترویجی:  42
 • » مقالات کنفرانس ها :   1169
 • » اختراعات :   6
 • » طرح های پژوهشی :   1
 • » کتابها:    68
 • » قراردادها :   24