اطلاعات آماری دانشکده مهندسي هوا فضا

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   29
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  226
 •        دانشوری :  1
 •        کارشناسی ارشد :  1156
 •        کارشناسی:  1574

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  64
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   113


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي هوا فضا

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   110
 • » مقالات معتبر خارجی :  43
 • » مقالات ISI :  451
 • » مقالات علمی ترویجی:  1
 • » مقالات کنفرانس ها :   1229
 • » اختراعات :   12
 • » طرح های پژوهشی :   34
 • » کتابها:    5
 • » قراردادها :   47