اطلاعات آماری دانشکده مهندسي هوا فضا

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   28
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  228
 •        دانشوری :  1
 •        کارشناسی ارشد :  1156
 •        کارشناسی:  1573

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  66
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   115


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي هوا فضا

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   116
 • » مقالات معتبر خارجی :  44
 • » مقالات ISI :  455
 • » مقالات علمی ترویجی:  1
 • » مقالات کنفرانس ها :   1261
 • » اختراعات :   13
 • » طرح های پژوهشی :   34
 • » کتابها:    5
 • » قراردادها :   47