اطلاعات آماری دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   71
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  464
 •        دانشوری :  16
 •        کارشناسی ارشد :  3727
 •        کارشناسی:  4323

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  88
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   415


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   589
 • » مقالات معتبر خارجی :  53
 • » مقالات ISI :  1089
 • » مقالات علمی ترویجی:  18
 • » مقالات کنفرانس ها :   3261
 • » اختراعات :   92
 • » طرح های پژوهشی :   43
 • » کتابها:    324
 • » قراردادها :   122