اطلاعات آماری دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   70
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  459
 •        دانشوری :  16
 •        کارشناسی ارشد :  3724
 •        کارشناسی:  4322

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  86
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   405


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   571
 • » مقالات معتبر خارجی :  48
 • » مقالات ISI :  1008
 • » مقالات علمی ترویجی:  18
 • » مقالات کنفرانس ها :   3197
 • » اختراعات :   91
 • » طرح های پژوهشی :   43
 • » کتابها:    317
 • » قراردادها :   122