اطلاعات آماری گروه مستقل شيمي

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   14
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  87
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  509
 •        کارشناسی:  0

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  5
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   84


ورود به وب سایت گروه مستقل شيمي

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   27
 • » مقالات معتبر خارجی :  21
 • » مقالات ISI :  433
 • » مقالات علمی ترویجی:  6
 • » مقالات کنفرانس ها :   806
 • » اختراعات :   67
 • » طرح های پژوهشی :   0
 • » کتابها:    88
 • » قراردادها :   4