اطلاعات آماری دانشکده مهندسي انرژي و فيزيک

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   50
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  323
 •        دانشوری :  18
 •        کارشناسی ارشد :  1717
 •        کارشناسی:  1791

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  197
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   296


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي انرژي و فيزيک

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   65
 • » مقالات معتبر خارجی :  29
 • » مقالات ISI :  721
 • » مقالات علمی ترویجی:  1
 • » مقالات کنفرانس ها :   897
 • » اختراعات :   45
 • » طرح های پژوهشی :   27
 • » کتابها:    29
 • » قراردادها :   4