اسامی تدریسیاران برتر در سطح دانشگاه- نیمسال تحصیلی اول 97-96 و نیمسال تحصیلی دوم 96-95

رتبه در دانشگاه نیمسال مقطع دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف
2 961 کارشناسي مهندسي مکانيک سيدعبدالله شیخ الاسلامی 1
4 961 کارشناسي رياضي و علوم کامپيوتر رضا رحیمی 2
7 961 کارشناسي رياضي و علوم کامپيوتر مائده نصری 3
8 961 کارشناسي مهندسي مکانيک محمدهادي نامدار قلاتی 4
9 961 کارشناسي رياضي و علوم کامپيوتر خشايار نظرکرده 5
9 961 کارشناسي گروه مستقل شيمي مريم السادات حسینی ملکرودی 6
9 961 کارشناسي گروه مستقل شيمي زهرا نیک فر 7
4 961 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) مهندسي صنايع محسن مصیبی 8
5 952 کارشناسي مهندسي مکانيک سيدعبدالله شیخ الاسلامی 9
11 952 کارشناسي مهندسي هوا فضا ميثم نقی نژاد ف 10
13 952 کارشناسي مهندسي پزشکي ائزه اسکندری  11
6 952 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) مهندسي دريا مهدي پوراحمدیدی 12

اسامی تدریسیاران برتر در سطح دانشکده - نیمسال تحصیلی اول 97-96 و نیمسال تحصیلی دوم 96-95

رتبه در دانشکده نیمسال مقطع دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف
1 961 کارشناسي مهندسي مکانيک علي کیب الهی 1
1 961 کارشناسي رياضي و علوم کامپيوتر سيدعلي مهدی یان اهی 2
1 961 کارشناسي گروه مستقل شيمي مريم السادات حسینی ملکرودی 3
1 961 کارشناسي فيزيک ومهندسي انرژي  محمد جواد افشاری 4
1 961 کارشناسي مهندسي هوا فضا غزاله کواری 5
1 961 کارشناسي مهندسي شيمي محمد پور بابا 6
1 961 کارشناسي مهندسي عمران و محيط زيست مازيار کاظمیان 7
1 961 کارشناسي مهندسي پزشکي شيرين پناهی 8
1 961 کارشناسي مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريت محمدمهدي خجسته سرکاردار 9
1 961 کارشناسي مهندسي پليمر و رنگ محمد ابوالقاسم زاده 10
1 961 کارشناسي مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات سيدمحمدمهدي احمدپناه 11
1 961 کارشناسي مهندسي نساجي كامران جلالی 12
1 961 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) مهندسي برق سيد محمدصادق غیاثی 13
1 961 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) مهندسي دريا مهدي پور احمدی 14
1 961 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات حميدرضا مازندرانی 15
1 961 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) مهندسي شيمي زيبا ترکاشوند 16
1 952 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) فيزيک ومهندسي انرژي ساسان رضایی 17
1 952 کارشناسي مهندسي شيمي ازيتا دژالود 18
1 952 کارشناسي مهندسي هوا فضا سيدصالح طالبی ف 19
1 952 کارشناسي مهندسي پزشکي ائزه اسکندری 20
1 952 کارشناسي مهندسي برق محمد کاظمی 21
1 952 کارشناسي مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريت وحيد کیوانفر 22
1 952 کارشناسي مهندسي عمران و محيط زيست اميررضا فتوت 23
1 952 کارشناسي مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات سيدمحمدمهدي احمدپناه 24
1 952 کارشناسي رياضي و علوم کامپيوتر محمود خاکسار عشاق 25
1 952 کارشناسي مهندسي نفت مهسا ناظمی اشنی  26
1 952 کارشناسي مهندسي نساجي جابر اسماعیلی کراتی 27
1 952 کارشناسي مهندسي پليمر و رنگ سجاد قدرتی 28
1 952 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) رياضي و علوم کامپيوتر بهروز ذاکر 29
1 952 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريت هادي مصدق 30
1 952 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) مهندسي عمران و محيط زيست ساناز یونس پور 31
1 952 کارشناسي ارشد(آ.الکترونیکی) مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات امير خشکبارچی 32