متقاضیان محترم فراخوان جذب هیئت علمی شهریور96

باسمه تعالی

با سلام

متقاضیان محترمی که گزینه تایید رزومه را در بخش تعیین وضعیت پروفایل کاربری خود مشاهده می کنند، ضمن توجه به توضیحات ذیل آن ، مستندات علمی خود را به ترتیب جدول مندرج در http://aut.ac.ir/jazb/jazb.aspx تنظیم و ارائه نمایند.
مهلت ویرایش و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نام دانشگاه تا پایان روز دوشنبه 8 آبان تمدید شد. مدت مذکور غیر قابل تمدید است.

لینک سامانه ثبت نامجهت تکمیل اطلاعات ثبت نام خود از روز سه شنبه 2 آبان ماه تا پایان وقت اداری شنبه 6 آبان ماه 1396 به نشانی http://jazb.aut.ac.ir مراجعه نمایید.

عدم تکمیل فرمها در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی می گردد.

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه صنعتی امیرکبیر