متقاضیان محترم فراخوان جذب هیئت علمی شهریور96

باسمه تعالی

با سلام

مهلت ویرایش و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نام دانشگاه تا پایان روز دوشنبه 8 آبان تمدید شد. مدت مذکور غیر قابل تمدید است.

لینک سامانه ثبت نامجهت تکمیل اطلاعات ثبت نام خود از روز سه شنبه 2 آبان ماه تا پایان وقت اداری شنبه 6 آبان ماه 1396 به نشانی http://jazb.aut.ac.ir مراجعه نمایید.

عدم تکمیل فرمها در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی می گردد.

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه صنعتی امیرکبیر