فراخوان ثبت نام در جشن دانش آموختگی سال تحصیلی 96-1395

فراخوان ثبت نام در جشن دانش آموختگی سال تحصیلی 96-1395، مراسمی در فضای باز، همراه با اجرای موسیقی زنده، نورافشانی و ...،
برای ثبت نام به کانال اطلاع رسانی @autnews مراجعه نمایید.