سیزدهمین دوره انتخابات انجمن‌های علمی

1396/11/23

انجمن های علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان، در فعالیت های پژوهشی و فوق برنامه علمی با هدف تقویت کارهای گروهی و مشارکت دانشجویان مستعد در امور علمی دانشگاه، با حمایت اداره انجمن های علمی دانشجویی با اهداف ذیل تشکیل می گردد:
*ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان
* نهادینه ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان
* افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی گروهی
* جذب دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشگاه
* تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی دانشجویان با اساتید
* بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمانبندی نام نویسی و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبین (کاندیداها)،
به وب سایت (اداره انجمن های علمی-دانشجویی) http://sao-aut.ir مراجعه فرمایید.