کنگره همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت

1396/11/23

بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال اسفندماه در دانشگاه صعنتی امیرکبیر برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15 و 16 اسفند ماه برگزار می شود.
موضوعات این کنگره شامل «نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در تحقق اقتصاد مقاومتی»، « جایگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در برنامه ششم توسعه»، « روش های بهینه سازی ارتباط اموزش های مهارتی در صنعت»، «جایگاه ارتباط اموزش و صنعت در برنامه درسی دانشگاهها و مدارس»، «تدوین سیاست ها و راهکارای کارافرینی و تجاری سازی دانش و ثروت افرینی»، «اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت راهبردی اثر بخش در حوزه تعاملات دانشگاه و صنعت» می شود.
نتایج مباحث در بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت در نشریه های «نواوری و ارزش افرینی»، «صنعت و توسعه فناوری» و «صنعت و دانشگاه» منتشر خواهد شد.
خبرگان بخش های تولیدی اساتید دانشگاه، صاحبنظران موسسات اموزشی و پژوهشی، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی، مدیران دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه و موسسات پژوهشی، مدیران واحد های تحقیق و توسعه صنایع می توانند در این کنگره شرکت کنند.