تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1396/10/19

کتاب " ANSIS برای مهندسین جوش " تدوین آقای دکتر اسلام رنجبر نوده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب سعی شده که پس از معرفی اجمالی روش اجزاء محدود به عنوان پایه علمی نرم افزار، منوهای مختلف آن معرفی و اصول و مراحل شبیه سازی بیان گردد. در مرحله بعد زبان برنامه نویسی مخصوص نرم افزار یعنی APDL معرفی و در نهایت نحوه شبیه سازی انتقال حرارت و تنش های پسماند جوشکاری طی چندین مثال به طور مرحله به مرحله معرفی شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر