تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/11/8

کتاب "روش هایی در مدل‌سازی ریاضی" تألیف آقای دکتر سید علی میرحسنی و خانم دکتر فرناز هوشمند خلیق توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
موضوع مدل سازی در کتب ریاضی اغلب در مباحث برنامه ریزی خطی یا غیرخطی و یا برنامه ریزی عدد صحیح در قالب بیان مثال ها و کاربرد های مختلف مورد توجه قرارگرفته است. هدف از بیان مثال ها نمایش کاربردها و اهمیت بکارگیری روش ها می باشد و در کنار آن امید است که خواننده بتواند نسبت به تعمیم و بکارگیری مجدد آن‌ها در دیگر مسائل اقدام کند.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر