تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/11/2

کتاب "زیست مواد برای کاربرد های مهندسی بافت مروری بر تحقیقات گذشته و آینده" ترجمه خانم دکتر معصومه حق بین نظرپاک، آقایان دکتر علی حسین رضایان، مهندس محمدمهدی کلانی، خانم ها دکتر ژامک نورمحمدی، مهندس سحر نخستین حسینی و مهندس نگار فیروزی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در کتاب حاضر سعی بر این است تا با تکیه‌بر مفاهیم بنیادی و کلیدی موجود در حوزه زیست مواد و مهندسی بافت، به معرفی مهم ترین زیست مواد مصرفی در سامانه های مهندسی بافت، بیان خواص و ویژگی های آن ها و همچنین کاربرد های مختلف آن ها در اندام های مختلف پرداخته شود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر