تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1396/08/24

کتاب " فناوری تصویر برداری پزشکی" ترجمه آقایان دکتر شهیار سرآمد و مهندس محمدرضا محمدیان بهبهانی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب برای هر گونه تصویر برداری، نوع داده جمع آوری شده و نحوه تبدیل آن به تصویر توصیف شده است به علاوه جنبه های مهندسی، تجهیزات تصویر برداری و بحث راجع به نقاط قوت و محدودیت روش ها را می توان یافت. همچنین این کتاب با ارائه اصول اساسی هر روش تصویربرداری با یک شیوه جامع می تواند نقطه شروعی برای مطالعه عمیق تر هر کدام از گونه های تصویر برداری باشد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر