بازدید دکتر «کبگانیان» از برج فناوری

1396/05/15

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور از برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکتر منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور از برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد.
برج فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر دارای 58 شرکت است که اخیرا 10 شرکت جدید به آن اضافه شده است.
از این تعداد 14 شرکت، دانش بنیانی آنها احراز شده است و مابقی شرکت‌های پیش رشد و رشد هستند.
در این بازدید دکتر حسینی تودشکی مدیر کل مرکز رشد و کارآفرینی ، دکتر حمید فتحی رئیس واحدهای تحقیقاتی و قطب های علمی و دکتر صفوی مسئول ماهواره امیرکبیر حضور داشتند .