تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1396/03/23

کتاب " مدل های احتمالی در سلامت " آقای دکتر مجید امین نیری منتشر شد. این کتاب ضمن معرفی مدلهای متنوع احتمالی در سلامت مثال های کاربردی متعددی از آنها ارائه می دهد.
Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر