تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/10/25

کتاب "اصول و مفاهیم تولید پراکنده" تألیف آقایان دکتر گئورگ قره پتیان، دکتر مهدی علومی بایگی و مهندس محمدمهدی عربشاهی، مهندس ایمان نیکوفر و مهندس مرتضی خاتمی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و مقرون‌به‌صرفه شدن منابع تولید پراکنده ازیک‌طرف و مباحث مربوط به قابلیت اطمینان و امنیت انرژی از طرف دیگر، نگاه به تولید پراکنده تغییر قابل‌توجهی نموده و استفاده از آن برای تولید انرژی الکتریکی رو به گسترش است. ازاین‌رو وجود یک مرجع کامل برای آشنایی متخصصین و دانشجویان با مباحث تولید پراکنده به‌خوبی احساس می شود. این کتاب عمده مطالب مرتبط با منابع تولید پراکنده و تأثیر آن بر شبکه توزیع را در 9 فصل پوشش می دهد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر