تست سازگاری ماهواره «پیام» امیرکبیر

1397/10/10

ماهواره «پیام» ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای آزمایش سازگاری به پژوهشگاه فضایی تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : رییس پژوهشگاه فضایی ایران گقت: علاوه بر آن ماهواره "پیام" دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای انجام تست تحویل‌گیری شد.
دکتر حسین صمیمی در افتتاح چهارمین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران با تاکید بر اینکه این پژوهشگاه رقیب هیچ دانشگاه و بخش خصوصی نیست، افزود: در خصوص تعامل با دانشگاه رویکرد ما رفع نیازهای دانشی و فناورانه پژوهشگاه فضایی ایران در پروژه‌های جاری و آتی و جهت‌دهی به تحقیقات دانشجویان در راستای نیازهای فضایی کشور بوده است.
وی افزود: این همکاری به ارزش ۵۲ میلیارد ریال بوده است. صمیمی تاکید کرد: در میان دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر به ترتیب با ۵۳ ، ۵۲ و ۴۲ طرح به ارزش ۱,۴ و ۱.۲ میلیارد تومان و ۹۵۰ میلیارد تومان در صدر این همکاری‌ها قرار دارند.
صمیمی، یکی از الزامات تحقق چشم‌انداز توسعه را زیر ساخت‌های آزمایشگاهی مطابق با نیازهای جاری و آتی بخش فضایی کشور دانست و تاکید کرد: در این راستا تست و تحویل‌گیری ماهواره "پیام" امیرکبیر در مجموعه آزمایشگاه AIT پژوهشگاه فضایی ایران در دست انجام است و در کنار دستاوردهای فنی این امر، تعامل پژوهشگران پژوهشگاه و دانشگاه امیرکبیر قابل تقدیر است.