تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/08/7

کتاب "افعال و حروف اضافه شان" تدوین خانم فاطمه جعفری و آقای دکتر ابوالقاسم غیاثی زارچ توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. فعل در زبان فارسی مرکز ثقل جمله و تعیین کننده ساخت بنیادین آن است. در این کتاب فعل از دو نگاه صرفی و نحوی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه این کتاب برای تمامی سطوح یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم پیشنهاد می شود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر