تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/07/28

کتاب " زمین¬شناسی ساختاری وتفسیر نقشه " ترجمه آقایان دکتر حسین حسنی و دکتر آرش برجسته توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب تاکید بر تکنیک¬های دستی خواهد بود. این کتاب شامل فصول کم حجمی در مورد ساخت¬های آذرین، ساخت های پرتوزا و استفاده از نقشه های سنجش از راه دور می شود. ویژگی دیگر این کتاب جنبه کاربردی بودن آن برای مهندسین و کارشناسان بخش صنعت در زمینه تحقیقات و مطالعات بستره طبیعی ابنیه فنی، مخازن هیدروکربوری نفت و گاز، پیکره های ذخایر معدنی، مباحث زیست محیطی، ژئوتکنیکی، ژئوفیزیک و لرزه زمین ساخت می باشد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر