تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/07/18

کتاب "مبانی زیست سازگاری و آزمون های بیولوژی" تالیف آقای دکتر اکبر کارخانه و خانم مهندس ساجده خورشیدی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. کتاب حاضر شامل دو بخش "زیست سازگاری" و "آزمون های بیولوژی" است. در بخش اول سعی شده است تا به مفاهیم زیست سازگاری و خون سازگاری و همچنین رویکردهای مختلف و عوامل موثر بر آن های از یکسو، و برهمکنش بیومتریال با پروتئین، سلول و بافت از سوی دیگر پرداخته شود و در بخش دوم نیز آزمون های زیست سازگاری و خون سازگاری آمده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر