تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/07/15

کتاب "فلزات در مهندسی پزشکی" تدوین آقای دکتر فتح الله مضطرزاده، خانم مهندس مریم غفاری، آقایان مهندس محمدمهدی مبارکی و مهندس سجاد امیدیان وندچالی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. درگذشته استفاده از فلزات در بدن انسان تنها به چند فلز اصلی محدود بود؛ در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت های به دست آمده در زمینه پوشش دهی فلزات و قابلیت های فراوان بیومواد فلزی، شماره بیشتری از فلزات در بدن انسان مورد استفاده قرار می گیرد. لذا این کتاب با هدف آشنایی دانشجویان مهندسی پزشکی و متالورژی با بیومواد فلزی رایج و همچنین کاربرد آن ها در بدن انسان نگارش شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر