تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/07/4

کتاب "روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی" تالیف آقای دکتر کاوه محمد سیروس و خانم مهندس نرگس امینی مقدم توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. شاکله این کتاب با بهره‌گیری از چارچوب کتب موجود خارجی پدید آمده است. مطالب کتاب حتی‌الامکان جامعیت و کلیت را برای جوابگویی به نیازهای تخصصی پژوهشگران و دانشجویان علوم مهندسی در امر پژوهش و گزارش نویسی دارد. کتاب به پژوهشگر و محقق کمک می‌کند تا در انجام هر پژوهش هنگامی که به سوال‌های خود در مورد یک مسئله می‌اندیشد، بتواند طرح تحقیق را تهیه، تدوین و روش علمی برای تحقیق را انتخاب موضوع نماید. فصول کتاب به نوعی تدوین شده که بعد از ارائه و تبیین تئوری‌ها و مفاهیم با ارائه تمرین برای فصول بسته می-شود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر