تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/07/3

کتاب "شبکه‌های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن در مهندسی اکتشاف معدن" تالیف آقایان دکتر اردشیر هزارخانی و مهندس بشیر شکوه سلجوقی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

هدف اصلی این کتاب، فراهم آوردن زمینه‌ای برای فهم مبانی شبکه عصبی مصنوعی به زبانی ساده برای کاربران در حوزه علوم زمین به ویژه مهندسین اکتشاف معدن است. کتاب به دو قسمت تقسیم شده است. قسمت اول با نظریه کلی شبکه عصبی مصنوعی، مبانی و انواع آن مرتبط است. قسمت دوم شامل کاربردهای گوناگون و متنوع شبکه‌های عصبی و انواع آن در حوزه مهندسی اکتشاف معدن است که می‌توان نظریه قسمت اول را در ارتباط با آن بکار برد.

Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر