تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/06/25

کتاب " محرکه های الکتریکی پیشرفته تحلیل، کنترل و مدلسازی با Matlab/ Simulink " ترجمه آقایان دکتر گئورک قره پتیان مهندس مهدی ذوالفقاری و مهندس علی اصغر خدادوست آرانی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب به بررسی محرکه های الکتریکی پیشرفته پرداخته می شود. این محرکه ها، بهره وری و کیفیت فرآیندهای صنعتی مدرن را بهبود بخشیده است. این کتاب می تواند به عنوان مرجعی مناسب در جهت راهنمایی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد در دروس تحصیلات تکمیل باشد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر