تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/06/20

کتاب " شناخت کشتی" تالیف آقای دکتر محمدرضا خدمتی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

کتاب حاضر که در زمینه شناخت کشتی به رشته تحریر درآمده، مجموعه ای است که تاکنون مشابه آن در کشور منتشر نشده است.

محتوای این کتاب به گونه ای تدوین شده که از یک سو بتواند مباحث مختلفی از جمله تعاریف کشتی، ساختمان کشتی، ساخت و تعمیر کشتی، اجزای اصلی و فرعی کشتی، نهادهای دریایی قانون گذار را در سطحی نه چندان مقدماتی و نه چندان تخصصی دراختیار دانشجویان قرار داده و از سویی دیگر بتواند در تفهیم وسعت در حال گسترش فناوری های مرتبط با کشتی ها موفق عمل کند.

Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر