تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/06/18

کتاب " قابلیت اطمینان سیستم های کامپیوتری (ایمنی و کاربرد پذیری)" ترجمه آقایان دکتر میر¬مهدی سیداصفهانی و دکتر محمدرضا نباتچیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. هدف از ترجمه این کتاب، معرفی مفهوم قابلیت اطمینان سیستم های کامپیوتری می باشد. در این کتاب ضمن ارائه مفاهیم مقدماتی درخصوص مدل های بررسی قابلیت اطمینان فرآیندها، به بررسی دقیق موضوع قابلیت اطمینان سیستم های کامپیوتری پرداخته شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر