تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/06/14

به نام خدا
کتاب "مروری بر مهم ترین آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها" تالیف خانم دکتر عزیزه جوادی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. کتاب حاضر شامل سه بخش می باشد. بخش اول یا مقدمه، به معرفی مختصر استاندارد های مهم بین المللی و ملی و همچنین لزوم استفاده از شرایط آماده سازی نمونه ها قبل از انجام هر آزمون می پردازد. در بخش دوم به شرح جامع و کامل مهمترین آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها به خصوص پلاستیک ها پرداخته می شود. در بخش سوم به مهم ترین آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی فوم های پلیمری، به تفکیک فوم های سخت و نرم اشاره می گردد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر