نمایشگاه پارک های علم و فناوری

1397/05/3

اولین همایش و نمایشگاه پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8 الی 10 مرداد 1397
محورها:
- ساختمان پایدار و پارک های علم و فناوری
- الگوی طرح جامع پارک های علم و فناوری پایدار
- کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای نوین در حوزه مدیریت سبز
- تجربیات بین الملل پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز