تازه‌‎های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/05/3

کتاب "سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان" تدوین آقایان دکتر سیدحمیدرضا شهابی حقیقی و مهندس محمدمهدی ارشادی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب تلاش می شود با بررسی مدیریت بحران در کشورهای مختلف و برخی از فجایع که اخیرا در ایران رقم خورده است، دید مناسبی در مورد لزوم پیشگیری و برنامه ریزی برای مقابله با بحران ها ایجاد شود. این مسئله نه تنها می تواند موجب کاهش خسارت های جانی و مالی شود بلکه موجب کاهش پیچیدگی سازمانی و هزینه های مربوط به اداره سازمان های مختلف در این زمینه خواهد شد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر