تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/04/27

کتاب "ممانعت کننده های سبز خوردگی" ترجمه آقایان دکتر آرمان زارع بیدکی، مهندسی علی پور قاسمی هنزا و خانم دکتر طاهر ربیع زاده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. کتاب ممانعت کننده های سبز خوردگی، دربرگیرنده جدیدترین مطالعات علمی انجام شده در راستای بررسی و توسعه ممانعت کننده های خوردگی در صنایع مختلف است. در این کتاب پس از معرفی اصول اولیه الکتروشیمی خوردگی و پایش خوردگی، به معرفی انواع مختلف ممانعت کننده ها و اصول اولیه در انتخاب ممانعت کننده های خوردگی و معرفی آخرین مطالعات انجام شده در راستای استفاده از ممانعت کننده های خوردگی به تفکیک صنایع پرداخته شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر