تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/04/25

کتاب "آشنایی مقدماتی با سیستم‌های صف" ترجمه آقایان میرمهدی سیداصفهانی و دکتر طه‌حسین‌حجازی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
هدف کتاب حاضر آشناسازی خوانندگان با عمده مفاهیم، روش‌ها و رویکرد‌هایی است که کاربرد احتمال در مسائل سیستم‌های صف را تسهیل می‌کنند. مطالب این کتاب را می‌توان در دوره‌های کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی صنایع مدیریت صنعتی و ریاضیات کاربردی به عنوان مرجع درسی استفاده نمود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر