تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1396/01/28

کتاب " زیر ساخت های پروتکل ملی درمان با اسب " تالیف آقای دکتر احمدرضا عرشی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. این کتاب با هدف معرفی اصول و مبانی علوم وابسته و مورد نیاز برای موفقیت در زمینه درمان با اسب تهیه و تدوین شده است و از علوم و تخصص های مختلف بهره گرفته است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر