تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/10/22

کتاب " ترکیب اطلاعات، رویکرد نوین جهت تصمیم گیری در زمین شناسی، مهندسی معدن و نفت " تالیف آقایان دکتر بهزاد تخم چی، محمد لطفی، حمید صیفی و خانم مریم سادات حسینی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. ترکیب اطلاعات مفهومی نسبتا نو است که از زمان طرح رسمی آن در مجامع علمی، چیزی در حدود نیم قرن می گذرد.
هدف اصلی از ترکیب اطلاعات، مدیریت عدم قطعیت و ارتقاء صحت تصمیمات است. ابزار ترکیب اطلاعات برای رسیدن به این هدف، استفاده از اطلاعات چند سنجنده به جای اطلاعات یک سنجنده است. در کتاب حاضر بیش از 60 ترکیب اطلاعات در هفت بخش و 21 فصل معرفی خواهد شد. پس از معرفی هر روش، حداقل یک مثال مرتبط با کربرد آن در علوم زمین ارائه خواهد شد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر